Your search returned 41 results from 146873 records. Subscribe to this search

|
1. มาตรฐานการบัญชี : แนวทางในการปฏิบัติและตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูล (ตุลาคม 2538) / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Call number: 657 ต199ม Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : ตลาด, 2539. Description: 9, 548 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 ต199ม] (1).

2. มาตรฐานการบัญชี. ฉบับที่ 1, เรื่องการนำเสนองบการเงิน / สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

by สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์.

Call number: 657.0218 ส228ม 2552 Material type: book BookEdition: ปรับปรุง 2552Publisher: กรุงเทพฯ : สภา, 2552 Description: 70 หน้า.Other title: การนำเสนองบการเงิน.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.0218 ส228ม 2552] (10).

3. มาตรฐานการบัญชี. ฉบับที่ 2, เรื่องสินค้าคงเหลือ / สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

by สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์.

Call number: 657.0218 ส228ม 2552 Material type: book BookEdition: ปรับปรุง 2552Publisher: กรุงเทพฯ : สภา, 2552 Description: 18 หน้า.Other title: สินค้าคงเหลือ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.0218 ส228ม 2552] (10).

4. มาตรฐานการบัญชี. ฉบับที่ 7, เรื่องงบกระแสเงินสด / สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

by สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์.

Call number: 657.0218 ส228ม 2552 Material type: book BookEdition: ปรับปรุง 2552Publisher: กรุงเทพฯ : สภา, 2552 Description: 28 หน้า.Other title: งบกระแสเงินสด.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.0218 ส228ม 2552] (10).

5. มาตรฐานการบัญชี. ฉบับที่ 10, เรื่องเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน / สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

by สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์.

Call number: 657.0218 ส228ม 2552 Material type: book BookEdition: ปรับปรุง 2552Publisher: กรุงเทพฯ : สภา, 2552 Description: 13 หน้า.Other title: เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.0218 ส228ม 2552] (10).

6. มาตรฐานการบัญชี. ฉบับที่ 16, เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ / สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

by สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์.

Call number: 657.0218 ส228ม 2552 Material type: book BookEdition: ปรับปรุง 2552Publisher: กรุงเทพฯ : สภา, 2552 Description: 33 หน้า.Other title: ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.0218 ส228ม 2552] (10).

7. มาตรฐานการบัญชี. ฉบับที่ 17, เรื่องสัญญาเช่า / สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

by สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์.

Call number: 657.0218 ส228ม 2552 Material type: book BookEdition: ปรับปรุง 2552Publisher: กรุงเทพฯ : สภา, 2552 Description: 30 หน้า.Other title: สัญญาเช่า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.0218 ส228ม 2552] (10).

8. มาตรฐานการบัญชี. ฉบับที่ 18, เรื่องรายได้ / สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

by สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์.

Call number: 657.0218 ส228ม 2552 Material type: book BookEdition: ปรับปรุง 2552Publisher: กรุงเทพฯ : สภา, 2552 Description: 26 หน้า.Other title: รายได้.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.0218 ส228ม 2552] (10).

9. มาตรฐานการบัญชี. ฉบับที่ 19, เรื่องผลประโยชน์พนักงาน / สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

by สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์.

Call number: 657.0218 ส228ม Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สภา, [2552?] Description: 93 หน้า.Other title: ผลประโยชน์พนักงาน.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.0218 ส228ม] (10).

10. มาตรฐานการบัญชี. ฉบับที่ 20, เรื่องการบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล / สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

by สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์.

Call number: 657.0218 ส228ม Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สภา, [2552?] Description: 14 หน้า.Other title: การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.0218 ส228ม] (10).

11. มาตรฐานการบัญชี. ฉบับที่ 21, เรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ / สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

by สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์.

Call number: 657.0218 ส228ม 2552 Material type: book BookEdition: ปรับปรุง 2552Publisher: กรุงเทพฯ : สภา, 2552 Description: 28 หน้า.Other title: ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.0218 ส228ม 2552] (9). Items available for reference: [Call number: 657.0218 ส228ม 2552] (1).

12. มาตรฐานการบัญชี. ฉบับที่ 23, เรื่องต้นทุนการกู้ยืม / สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์.

by สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์.

Call number: 657.0218 ส228ม 2552 Material type: book BookEdition: ปรับปรุง 2552.Publisher: กรุงเทพฯ : สภา, 2552. Description: 11 หน้า.Other title: ต้นทุนการกู้ยืม.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.0218 ส228ม 2552] (10).

13. มาตรฐานการบัญชี. ฉบับที่ 24, เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน / สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

by สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์.

Call number: 657.0218 ส228ม 2552 Material type: book BookEdition: ปรับปรุง 2552Publisher: กรุงเทพฯ : สภา, 2552 Other title: การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.0218 ส228ม 2552] (10).

14. มาตรฐานการบัญชี. ฉบับที่ 26, เรื่องการบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน / สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

by สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์.

Call number: 657.0218 ส228ม Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สภา, [2552?] Description: 17 หน้า.Other title: การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.0218 ส228ม] (10).

15. มาตรฐานการบัญชี. ฉบับที่ 27, เรื่องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ / สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

by สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์.

Call number: 657.0218 ส228ม 2552 Material type: book BookEdition: ปรับปรุง 2552Publisher: กรุงเทพฯ : สภา, 2552 Description: 29 หน้า.Other title: งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.0218 ส228ม 2552] (10).

16. มาตรฐานการบัญชี. ฉบับที่ 28, เรื่องเงินลงทุนในบริษัทร่วม / สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

by สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์.

Call number: 657.0218 ส228ม 2552 Material type: book BookEdition: ปรับปรุง 2552Publisher: กรุงเทพฯ : สภา, 2552 Description: 22 หน้า.Other title: เงินลงทุนในบริษัทร่วม.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.0218 ส228ม 2552] (10).

17. มาตรฐานการบัญชี. ฉบับที่ 29, เรื่องการายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง / สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

by สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์.

Call number: 657.0218 ส228ม Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สภา, [2552?] Description: 13 หน้า.Other title: การายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.0218 ส228ม] (10).

18. มาตรฐานการบัญชี. ฉบับที่ 31, เรื่องส่วนได้ส่วนเสียในการร่วมค้า / สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

by สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์.

Call number: 657.0218 ส228ม 2552 Material type: book BookEdition: ปรับปรุง 2552Publisher: กรุงเทพฯ : สภา, 2552 Description: 23 หน้า.Other title: ส่วนได้ส่วนเสียในการร่วมค้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.0218 ส228ม 2552] (10).

19. มาตรฐานการบัญชี. ฉบับที่ 33, เรื่องกำไรต่อหุ้น / สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

by สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์.

Call number: 657.0218 ส228ม 2552 Material type: book BookEdition: ปรับปรุง 2552Publisher: กรุงเทพฯ : สภา, 2552 Description: 57 หน้า.Other title: กำไรต่อหุ้น.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.0218 ส228ม 2552] (10).

20. มาตรฐานการบัญชี. ฉบับที่ 36, เรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์ / สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

by สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์.

Call number: 657.0218 ส228ม 2552 Material type: book BookEdition: ปรับปรุง 2552Publisher: กรุงเทพฯ : สภา, 2552 Description: 112 หน้า.Other title: การด้อยค่าของสินทรัพย์.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.0218 ส228ม 2552] (10).