Your search returned 106 results from 146873 records. Subscribe to this search

|
1. เปิดโลกความคิด ปฏิรูปการเมือง / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.

by เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.

Call number: 320.9593 ก768ป Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย, 2538. Description: 140 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.9593 ก768ป] (3).

2. อนาคตผู้นำการเมืองไทยในสองทศวรรษหน้า / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.

by เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.

Call number: 324.22 ก768อ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย, 2539. Description: 177 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 324.22 ก768อ] (1).

3. เปิดโลกความคิด มองวุฒิสภาไทย / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.

by เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.

Call number: 328.31 ก768ป Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย, [2539?]. Description: 56 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 328.31 ก768ป] (2).

4. เปิดโลกความคิด เสียงสวรรค์การเมืองไทย : วิจัยความคิดประชาชนเรื่องการเมืองไทย / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.

by เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.

Call number: 321.09 ก768ป Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Publisher: กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย, [2539?]. Description: 220 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 321.09 ก768ป] (2).

5. สังคมทุรชน : ยุทธศาสตร์ความล่มสลายของสังคม / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.

by เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.

Call number: 361.1 ก768ส Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย, [2539?]. Description: 181 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 361.1 ก768ส] (6).

6. ศึกษิตแห่งศตวรรษที่ 21 : แนวคิดปฏิรูปการศึกษาไทย / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.

by เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.

Call number: 370.9593 ก768ศ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย, [2539?] Description: 222 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 370.9593 ก768ศ] (3).

7. ลักษณะชีวิตสู่ความสำเร็จ. เล่มที่ 1 / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

by เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.

Call number: 158 ก768ล 2540 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 3Publisher: กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย, 2540 Description: 122 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158 ก768ล 2540] (2).

8. ปฏิรูปครบวงจร : สู่ยุคเรืองรองของเมืองไทย / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

by เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.

Call number: 303.4 ก768ป 2540 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 3Publisher: กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย, 2540 Description: 160 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.4 ก768ป 2540] (2).

9. เรียนรู้ : วิถีสู่ความสำเร็จ / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

by เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.

Call number: 158 ก768ร 2539 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 3Publisher: กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย, [2539?] Description: 142 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158 ก768ร 2539] (2).

10. ลักษณะชีวิตสู่ความสำเร็จ. เล่ม 2 / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

by เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.

Call number: 158 ก768ล 2541 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 4Publisher: กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย, 2541 Description: 154 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158 ก768ล 2541] (2).

11. บริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

by เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.

Call number: 658.4093 ก768บ 2541 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 3Publisher: กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย, 2541 Description: 147 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4093 ก768บ 2541] (3).

12. คลื่นลูกที่ 5-ปราชญสังคม : สังคมไทยที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

by เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.

Call number: 303.49593 ก768ค Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย, 2541 Description: 255 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.49593 ก768ค] (2).

13. กระแสวิพากษ์ : บทเรียนเพื่อสังคมไทย / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

by เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.

Call number: 300.9593 ก768ก 2541 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 3Publisher: กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย, 2541 Description: 133 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 300.9593 ก768ก 2541] (2).

14. มองฝันวันข้างหน้า : วิสัยทัศน์ประเทศไทยปี 2560 / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

by เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.

Call number: 303.49593 ก768ม Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2541 Description: 228 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.49593 ก768ม] (2).

15. SMEs หรือ SLEs ? : แนวโน้มธุรกิจไทยในศตวรรษหน้า / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

by เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.

Call number: 338.64 ก768อ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย, 2542 Description: 128 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.64 ก768อ] (2).

16. มหาวิทยาลัยที่ทางแยก : จุดประกายวิสัยทัศน์อุดมศึกษาไทยในอนาคต / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

by เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.

Call number: 378.9593 ก768ม Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย, 2541 Description: 189 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 378.9593 ก768ม] (1).

17. กระบวนทัศน์วัฒนธรรมไทย : ต้นตอเศรษฐกิจถดถอย / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

by เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.

Call number: 306.09593 ก768ก Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย, 2541 Description: 112 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.09593 ก768ก] (2).

18. วิกฤตเศรษฐกิจวิพากษ์ : บทเรียนจากเศรษฐกิจฟองสบู่ / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

by เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.

Call number: 330.9593 ก768ว Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย, 2541 Description: 152 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ก768ว] (2).

19. ครอบครัวฝ่าวิกฤต : แนวคิดพิชิตความทุกข์ครอบครัวไทยในยุคนี้ / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

by เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.

Call number: 306.8509593 ก768ค Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย, 2541 Description: 123 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 306.8509593 ก768ค] (1).

20. จอมปราชญ์นักการศึกษา : สังเคราะห์ วิเคราะห์ และประยุกต์แนวพระราชดำรัสด้านการศึกษาและการพัฒนาคน / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

by เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.

Call number: 379.593 ก768จ 2543 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2543 Description: 113 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 379.593 ก768จ 2543] (1).