000 03252nam a2200481 a 4500
999 _c109616
_d109616
001 vtls000125241
008 091102s2552 th a m 000 0 tha d
082 0 4 _a780
_bน668ก 2552
_eว.พ.
093 _adept21
100 0 _aนิลุบล จันทร์ทอง.
_9145684
245 1 0 _aการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาดนตรีเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดนตรีสากล :
_bกรณีศึกษา: การสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย กับการสอนโดยวิธีปกติ = Comparison of learning effectiveness in the subject titled "Fundamental of Western Music" : a case study of teaching with computer multimedia CAI compared to teaching with traditional methods
_c/ นิลุบล จันทร์ทอง.
260 _c2552.
300 _aก-ฎ, 222 หน้า :
_bภาพประกอบ.
303 _a3
500 _aมี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น.
502 _aวิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ดุริยศิลป์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552.
518 _aY53 M08 TBK FMU
610 2 4 _aมหาวิทยาลัยพายัพ.
_bวิทยาลัยดุริยศิลป์
_xวิทยานิพนธ์.
_910832
650 4 _aดนตรี
_xโปรแกรมคอมพิวเตอร์.
_929330
650 4 _aดนตรีสากล
_xการศึกษาและการสอน.
_975689
650 4 _aดนตรีสากล
_xการสอนด้วยสื่อ.
_9145685
710 2 _92316
_aมหาวิทยาลัยพายัพ.
_bวิทยาลัยดุริยศิลป์
850 _aมพย-DW
851 _aPYUTHTH
856 7 _u/cgi-bin/getdoc?digital/thesis/125241/front.pdf
_2http
_nส่วนนำ
856 7 _u/cgi-bin/getdoc?digital/thesis/125241/chap1.pdf
_2http
_nบทที่ 1
856 7 _u/cgi-bin/getdoc?digital/thesis/125241/chap2.pdf
_2http
_nบทที่ 2
856 7 _u/cgi-bin/getdoc?digital/thesis/125241/chap3.pdf
_2http
_nบทที่ 3
856 7 _u/cgi-bin/getdoc?digital/thesis/125241/chap4.pdf
_2http
_nบทที่ 4
856 7 _u/cgi-bin/getdoc?digital/thesis/125241/chap5.pdf
_2http
_nบทที่ 5
856 7 _u/cgi-bin/getdoc?digital/thesis/125241/bibli.pdf
_2http
_nบรรณานุกรม
856 7 _u/cgi-bin/getdoc?digital/thesis/125241/appen.pdf
_2http
_nภาคผนวก
942 _c3
_2ddc
942 _c2
_2ddc
942 _c8
_2ddc
942 _c3
_2ddc
942 _c7
_2ddc
950 _a1050024774 (หนังสืออยู่เขตแก้วนวรัฐ)
950 _a1050024775 (หนังสืออยู่เขตแก้วนวรัฐ)
950 _a1790003402 (CD-ROM)(ซีดีอยู่ห้องสมุดดิวอลด์)
950 _a1950006838
950 _a1890000464 (CD-ROM)