000 01447nam a2200265 a 4500
999 _c112512
_d112512
001 vtls000128263
008 100609s2552 th d m 000 0 tha d
082 0 4 _a230
_bด225ว 2552
_eว.พ.
093 _adept92
100 0 _aดวงฤดี ไชยพอ
_9149483
245 1 0 _aวิธีการทำให้พันธกิจเด็กในเมืองโคราชเจริญเติบโต :
_bกรณีศึกษาคริสตจักรเบธเอลโคราช
_c/ ดวงฤดี ไชยพอ.
260 _c2552.
300 _aก-ฉ, 41 หน้า :
_bแผนภูมิ.
303 _a2
502 _aวิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552.
610 2 4 _aมหาวิทยาลัยพายัพ.
_bวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี
_xวิทยานิพนธ์
_910747
710 2 _aมหาวิทยาลัยพายัพ.
_bวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี
_92272
850 _aมพย-DW
851 _aPYUTHTH
856 7 _u/cgi-bin/getdoc?digital/thesis/128263.pdf
_2http
_nสาระสังเขป
942 _c3
_2ddc
942 _c2
_2ddc
950 _a1950002127
950 _a1950002128