000 01336nam a2200265 a 4500
999 _c120764
_d120764
001 vtls000136823
008 111104s2553 th m 000 0 tha d
082 0 4 _a230
_bว275ศ 2553
_eว.พ.
093 _adept92
100 0 _aวรวุฒิ จิตรไพศาล
_9159444
245 1 0 _aศึกษาเรื่องความลำเอียงจากพระธรรม ยากอบ 2:1-13
_c/ วรวุฒิ จิตรไพศาล.
260 _c2553.
300 _aก-จ, 60 หน้า.
303 _a2
502 _aวิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2553.
610 2 4 _aมหาวิทยาลัยพายัพ.
_bวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี
_xวิทยานิพนธ์
_910747
710 2 _aมหาวิทยาลัยพายัพ.
_bวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี
_92272
850 _aมพย-DW
851 _aPYUTHTH
856 7 _u/cgi-bin/getdoc?digital/thesis/136823.pdf
_2http
_nสาระสังเขป
942 _c3
_2ddc
942 _c2
_2ddc
950 _a1950003042
950 _a1950003043