000 02053nam a2200445 a 4500
999 _c128551
_d128551
001 vtls000144773
008 130826s2556 th g m 000 0 tha d
082 0 4 _a780
_bส291ส 2556
_eว.พ.
093 _adept21
100 0 _aสมัชชา หมอกชัย.
_9168145
245 1 0 _aเสียงแห่งความตาย =
_bThe voice of death
_c/ สมัชชา หมอกชัย.
260 _c2556.
300 _aก-ฒ, 171 หน้า :
_bโน๊ดเพลง.
303 _a31950006856
500 _aมี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น.
502 _aวิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ดุริยศิลป์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2556.
610 2 4 _aมหาวิทยาลัยพายัพ.
_bวิทยาลัยดุริยศิลป์
_xวิทยานิพนธ์.
_910832
710 2 _92316
_aมหาวิทยาลัยพายัพ.
_bวิทยาลัยดุริยศิลป์
850 _aมพย-DW
851 _aPYUTHTH
856 7 _u/cgi-bin/getdoc?digital/thesis/144773/front.pdf
_2http
_nส่วนนำ
856 7 _u/cgi-bin/getdoc?digital/thesis/144773/chap1.pdf
_2http
_nบทที่ 1
856 7 _u/cgi-bin/getdoc?digital/thesis/144773/chap2.pdf
_2http
_nบทที่ 2
856 7 _u/cgi-bin/getdoc?digital/thesis/144773/chap3.pdf
_2http
_nบทที่ 3
856 7 _u/cgi-bin/getdoc?digital/thesis/144773/chap4.pdf
_2http
_nบทที่ 4
856 7 _u/cgi-bin/getdoc?digital/thesis/144773/chap5.pdf
_2http
_nบทที่ 5
856 7 _u/cgi-bin/getdoc?digital/thesis/144773/bibli.pdf
_2http
_nบรรณานุกรม
942 _c3
_2ddc
942 _c2
_2ddc
942 _c2
_2ddc
942 _c8
_2ddc
942 _c7
_2ddc
942 _c7
_2ddc
950 _a1950003722
950 _a1950003723
950 _a1950006856
950 _a1890000504 (CD-ROM)
950 _a1890000470 (CD-ROM)
950 _a1890000471 (CD-ROM)