000 02271nam a2200313 a 4500
001 vtls000149161
003 MTX
008 140814s2557 th da 000 0 tha d
020 _a9786167444406
039 9 _a201709081321
_bnapat
_c201708301345
_dbuntarika_i
_c201610052151
_dVLOAD
_c201409171143
_dnapat
_y201408141119
_zwittawat_n
082 0 4 _a658.32
_bร636ถ
093 _adept51
100 0 _aรุ่งโรจน์ อรรถานิทธิ์
_9161613
245 1 0 _aถามมา-ตอบไป เรื่องค่าตอบแทน =
_bEasy compensation management
_c/ รุ่งโรจน์ อรรถานิทธิ์, ดนัยกร รัมมะทรง.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bเอช อาร์ เซ็นเตอร์,
_c2557.
300 _a222 หน้า :
_bแผนภูมิ.
303 _a2
505 0 _aมุมมองประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคลและการบริหารค่าจ้าง (Human resource and compensation issue) -- ถาม-ตอบ เรื่องพื้นฐานและนโยบายการบริหารค่าตอบแทน -- ถาม-ตอบ เรื่องเกณฑ์ กติกา และการปรับค่าจ้าง -- ถาม-ตอบ เรื่องการบริหารค่าจ้างที่ Line manager ต้องทราบและมีคำถามกับทาง HR -- ถาม-ตอบ เรื่องการบริหารค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับงานอื่นๆ ของงาน HR -- ถาม-ตอบ เรื่องสูตรและเทคนิคของการบริหารค่าตอบแทน.
518 _aY57 M09 BKT
650 4 _aการบริหารค่าตอบแทน
_9121224
650 4 _93825
_aค่าจ้าง
650 4 _9187169
_aเงินเดือน
700 0 _aดนัยกร รัมมะทรง
_9172901
850 _aมพย
942 _c1
942 _c1
950 _a1000182279
950 _a1000182280
999 _c132878
_d132878