000 02464nam a2200277 a 4500
001 vtls000156335
003 MTX
008 160829s2559 th da 001 0 tha d
020 _a9786165382946
039 9 _a201611010937
_bnapat
_c201610310844
_dbuntarika_i
_c201610052227
_dVLOAD
_c201609211549
_dnapat
_y201608291022
_zwittawat_n
082 0 4 _a658.4038011
_bว399ร
093 _adept59 dept56
100 0 _aวัฒนา เอกปมิตศิลป์.
_9180219
245 1 0 _aระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ =
_bManagement information system
_c/ วัฒนา เอกปมิตศิลป์.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bโอเดียนสโตร์,
_c2559.
300 _a234 หน้า :
_bภาพประกอบ, แผนภูมิ.
303 _a2
505 0 _aแนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ -- บุคลากรและองค์กร -- เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น -- ฮาร์ดแวร์ -- ซอฟต์แวร์ -- ระบบฐานข้อมูล -- การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ -- ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง -- ปัญญาประดิษฐ์ ระบบผู้เชี่ยวชาญ และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ -- ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ และระบบสนับสนุนการตัดสินใจกลุ่ม -- ระบบประมวลผลรายการ และระบบการจัดการรายงาน -- ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ -- การพัฒนาระบบสารสนเทศ -- อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น -- จริยธรรมและการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
518 _aY59 M09 BKT
650 4 _99580
_aระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
850 _aมพย
942 _c1
942 _c1
950 _a1000186804
950 _a1000186805
999 _c140002
_d140002