000 02500nam a2200337 a 4500
600 0 4 _aภูมิพลอดุลยเดช,
_cพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
_xพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
_9199430
999 _c143057
_d143057
001 vtls000159403
008 180329s2560 th a 000 0 tha d
020 _a9789749766910
082 0 4 _a895.911
_bว734ม
093 _adept00
100 0 _aวิไลลักษณ์ บุญเคลือบ
_9183232
245 0 0 _aมณีแห่งปัญญา ราชาแห่งธรรม =
_bHis Majesty King Bhumibol's words of wisdom
_c/ ผู้แต่ง, วิไลลักษณ์ บุญเคลือบ, ภัททิรา วิภวภิญโญ และเชิดชาติ หิรัญโร.
260 _aเชียงราย :
_bสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง,
_c2560.
300 _a120 หน้า :
_bภาพประกอบ.
303 _a3
505 0 _aทาน (ทานํ) คือ การให้ -- ศีล (สีลํ) คือ การประพฤติดีงาม -- ปริจาคะ (ปริจฺจาคํ) คือ การเสียสละความสุขส่วนตน -- อาชวะ (อาชฺชวํ) คือ ความซื่อตรง -- มัทวะ (มทฺทวํ) คือ ความอ่อนโยน -- ตบะ (ตปํ) คือ ความเพียร -- อักโกธะ (อกฺโกธํ) คือ ความไม่โกรธ -- อวิหิงสา (อวิหิงฺสา) คือ ความไม่เบียดเบียน -- ขันติ (ขนฺติ) คือ ความอดทน -- อวิโรธนะ (อวิโรธนํ) คือ ความเที่ยงธรรม.
518 _aY62M01BKTCL
518 _aY62M08BKTDW
650 4 _aกวีนิพนธ์ไทย
_9186808
700 0 _aภัททิรา วิภวภิญโญ
_9183233
700 0 _aเชิดชาติ หิรัญโร
_9183234
850 _aมพย
850 _aมพย-DW
942 _c1
_2ddc
942 _c1
_2ddc
942 _c1
_2ddc
950 _a1050039415
950 _a1050039416
950 _a1950008081