000 02603nam a2200337 a 4500
001 vtls000057863
003 MTX
008 000123s2539 th o100 0 tha d
035 _a0059-88260
039 9 _a201610051422
_bVLOAD
_c201308221146
_dVLOAD
_c201201100102
_dVLOAD
_c201005031034
_dVLOAD
_y200305311411
_zVLOAD
082 0 4 _a306.0899591
_bก525ร
_eส.ร.
093 _adept31
111 2 _aการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง จากกวางสี สู่ยูนนานถึงล้านนา : ความสัมพันธ์และการสืบทอดวัฒนธรรมของชนชาติไท
_d(2536 :
_cมหาวิทยาลัยพายัพ)
_978846
245 1 0 _aรายงานสรุปการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง จากกวางสี สู่ยูนนานถึงล้านนา :
_bความสัมพันธ์และการสืบทอดวัฒนธรรมของชนชาติไท
_c/ โครงการศึกษาชนชาติไท มหาวิทยาลัยพายัพ ; รัตนาพร เศรษฐกุล, ชุลีพร วิมุกตานนท์, บรรณาธิการ
260 _aเชียงใหม่ :
_bโครงการ,
_c2539
300 _aก-ข, 97 หน้า
303 _a2
650 4 _aชาวจ้วง
_xความเป็นอยู่และประเพณี.
_928229
650 4 _aเมืองล้า (สิบสองปันนา)
_xความเป็นอยู่และประเพณี.
_978848
650 4 _969651
_aลื้อ
_zน่าน
_xความเป็นอยู่และประเพณี
_xงานวิจัย
650 4 _965555
_aชาวไท
_xความเป็นอยู่และประเพณี
700 0 _aรัตนาพร เศรษฐกุล.
_928410
700 0 _aชุลีพร วิมุกตานนท์.
_928835
710 2 _aมหาวิทยาลัยพายัพ.
_bโครงการศึกษาชนชาติไท.
_967331
740 0 _aจากกวางสี สู่ยูนนานถึงล้านนา : ความสัมพันธ์และการสืบทอดวัฒนธรรมของชนชาติไท
850 _aมพย
942 _c3
942 _c3
950 _a58551
950 _a58552
999 _c51101
_d51101