000 02701nam a2200361 a 4500
001 vtls000068628
003 MTX
008 010919s2544 th ab 000 0 tha d
020 _a9748532186
035 _a0070-83660
039 9 _a201801260939
_bnapat
_c201801230921
_dpailin
_c201610051514
_dVLOAD
_c201308221233
_dVLOAD
_y200305311642
_zVLOAD
082 0 4 _a306.09593
_bส165
093 _adept41
245 0 0 _aสตรีกับการจัดการด้านชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่น =
_bWomen and local & cultural management
_c/ ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง, บรรณาธิการ.
260 _aเชียงใหม่ :
_bศูนย์ศึกษาปัญหาเมืองเชียงใหม่,
_c2544.
300 _a17, 139 หน้า :
_bภาพประกอบ, แผนที่.
303 _a3
505 0 _aความสำคัญของการอนุรักษ์มรดกท้องถิ่น -- รัฐและชุมชนในการอนุรักษ์โบราณสถาน -- ชุมชนกับการเก็บรักษาเรือนพื้นถิ่น -- โลกาภิวัตน์กับการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น -- การสงวนรักษาเรือนไม้โบราณ เรือนชนบทฯ -- เรือนกาแลในยุคบริโภคนิยม-วัตถุนิยาม -- การอนุรักษ์เมืองกับการฟื้นฟูจิตวิญญาณของชุมชน -- บทบาทผู้หญิงในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน -- การอนุรักษ์มรดกท้องถิ่นกับการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง.
518 _aY44 M10 D41
650 4 _aสตรี
_zไทย (ภาคเหนือ)
_9188273
651 4 _aไทย (ภาคเหนือ)
_xโบราณสถาน
_912358
650 4 _959298
_aวัฒนธรรมไทย (ภาคเหนือ)
700 0 _aดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง
_91657
850 _aมพย
852 _aNTICBKTH
856 7 _u/cgi-bin/getdoc?book/bkt000176.pdf
_2http
_nสารบัญ
942 _c1
942 _c1
942 _c1
950 _a1000121197
950 _a1000121198
950 _a1050001212
999 _c60576
_d60576