000 03885nam a2200409 a 4500
001 vtls000081810
003 MTX
008 030723s2542 th l 000 0 tha d
039 9 _a201610051612
_bVLOAD
_c201308221253
_dVLOAD
_c201201301819
_dVLOAD
_c201201261827
_dVLOAD
_y200307231041
_zpailin
082 0 4 _a346.082
_bพ371
_eอ.
093 _adept44
245 0 0 _aพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 ;
_bพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 ; พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 ; พระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. 2523 ; พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ; พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
_c/ โดย ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bจิรรัชการพิมพ์,
_c2542
300 _a302 หน้า
303 _a2
518 _aY46 M07 D44
610 2 4 _aธนาคารแห่งประเทศไทย
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
_9103725
650 4 _aธนาคารพาณิชย์
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
_927597
650 4 _aธุรกิจเงินทุน
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
_975500
650 4 _aธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
_975502
650 4 _aธุรกิจหลักทรัพย์
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
_975501
650 4 _aดอกเบี้ย
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
_975637
650 4 _aตลาดหลักทรัพย์
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
_93807
650 4 _94129
_aการฟอกเงิน
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
650 4 _9187141
_aหลักทรัพย์
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
740 0 _aพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505
740 0 _aพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522
740 0 _aพระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. 2523
740 0 _aพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
740 0 _aพระราช บัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
700 0 _925857
_aประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์
850 _aมพย
942 _c3
942 _c3
950 _a1000129068
950 _a1000129069
999 _c71344
_d71344