000 01419nam a2200337 a 4500
001 vtls000081877
003 MTX
008 030724s2545 th 00000 tha d
020 _a9744471921
039 9 _a201610051613
_bVLOAD
_c201308221253
_dVLOAD
_c201201301822
_dVLOAD
_c201201261831
_dVLOAD
_y200307241520
_zsirintra
082 0 4 _a346.04
_bป358ค
093 _adept44
100 0 _aประมูล สุวรรณศร.
_9426
245 1 0 _aคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยทรัพย์
_c/ โดย ประมูล สุวรรณศร ; แก้ไขเพิ่มเติมโดย พัฒน์ เนียมกุญชร.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bนิติบรรณการ,
_c2545.
300 _aก-ข, 309 หน้า.
303 _a5
518 _aY46 M07 D44
650 4 _9187205
_aกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
_xทรัพย์สิน
700 0 _aพัฒน์ เนียมกุญชร.
_960407
850 _aมพย
942 _c1
942 _c1
942 _c1
942 _c1
950 _a1000129141(หายซื้อใช้' 52 (ต่าง ed.) ย้ายไป Bib 125708)
950 _a1000129142
950 _a1000129143
950 _a1000129144
950 _a1000129145
999 _c71408
_d71408