000 01956nam a2200313 a 4500
001 vtls000095141
003 MTX
008 050901s2544 th ad m 000 0 tha d
039 9 _a201610051716
_bVLOAD
_c201308261428
_dVLOAD
_c201202012120
_dVLOAD
_c201005031402
_dVLOAD
_y200509010930
_zsirintra
082 0 4 _a616.9792
_bก396ก
_eว.พ.
093 _adept41
100 0 _aกัลญรัตน์ อินตายวง.
_9116977
245 1 0 _aการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ :
_bกรณีศึกษาเปรียบเทียบชุมชนสามแห่งของภาคเหนือตอนบน =
_bCommunity participation in AIDS prevention and control : comparative case study of three communities in the Upper Northern Thailand
_c/ กัลญรัตน์ อินตายวง.
260 _c2544
300 _aก-น, 454 หน้า :
_bภาพประกอบ, แผนภูมิ
303 _a1
500 _aฉบับถ่ายสำเนา
502 _aวิทยานิพนธ์ (ศษ.ม)--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
518 _aY48 M09 D41
610 2 4 _aมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
_xวิทยานิพนธ์.
_9187499
650 4 _aโรคเอดส์
_xการป้องกันและควบคุม
_zไทย (ภาคเหนือ)
_9116978
650 4 _aการมีส่วนร่วมของชุมชน
_9104268
710 2 _aมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
_bบัณฑิตวิทยาลัย.
_9187362
850 _aมพย
852 _aNTICTHTH
856 7 _u/cgi-bin/getdoc?thesis/tht000189.pdf
_2http
_nบทคัดย่อ
942 _c3
950 _a1000139628
999 _c83271
_d83271