000 01547nam a2200265 a 4500
001 vtls000102053
003 MTX
008 060914s2547 th m 000 0 tha d
039 9 _a201610051748
_bVLOAD
_c201308221341
_dVLOAD
_c201202021826
_dVLOAD
_c201005031456
_dVLOAD
_y200609141152
_zsirintra
082 0 4 _a332.7
_bร479ป
_eว.พ.
093 _adept57
100 0 _aรินนภา ฤทธิศร.
_9123853
245 1 0 _aปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อธุรกิจห้องแถวของลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงใหม่ =
_bFactors affecting customers' decision to use loan for shop-house business service of the Government Savings Bank in Chiang Mai Province
_c/ รินนภา ฤทธิศร
260 _c2547
300 _aก-ฎ, 63 หน้า
303 _a1
518 _aY49 M09 D57
610 2 4 _aมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
_xการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
_99274
610 2 4 _aธนาคารออมสิน
_zเชียงใหม่
_9123854
650 4 _aสินเชื่อการค้า
_zเชียงใหม่.
_9193234
710 2 _aมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
_bบัณฑิตวิทยาลัย.
_9187362
850 _aมพย
942 _c3
950 _a1050012677
999 _c89549
_d89549