000 01532nam a2200277 a 4500
001 vtls000102056
003 MTX
008 060914s2548 th m 000 0 tha d
039 9 _a201610051748
_bVLOAD
_c201308221341
_dVLOAD
_c201202021826
_dVLOAD
_c201005021633
_dVLOAD
_y200609141201
_zsirintra
082 0 4 _a658.3121
_bจ571ป
_eว.พ.
093 _adept57
100 0 _aจีระศักดิ์ กันสุวรรณ์.
_9123859
245 1 0 _aปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการซื้อเครื่องบันทึกเวลาของกิจการในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ =
_bFactors affecting the demand for business time recorders in Mueang District, Chiang Mai Province
_c/ จีระศักดิ์ กันสุวรรณ์
260 _c2548
300 _aก-ฐ, 68 หน้า
303 _a2
518 _aY49 M09 D57
610 2 4 _aมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
_xการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
_99274
650 4 _aเครื่องบันทึกเวลา
_9123860
650 4 _aการบริหารงานบุคคล
_zเชียงใหม่
_965950
710 2 _aมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
_bบัณฑิตวิทยาลัย.
_9187362
850 _aมพย
942 _c3
942 _c2
950 _a1050012603
999 _c89552
_d89552