000 01600nam a2200277 a 4500
001 vtls000102625
003 MTX
008 060929s2546 th m 000 0 tha d
039 9 _a201610051751
_bVLOAD
_c201308221344
_dVLOAD
_c201202021858
_dVLOAD
_c201005052023
_dVLOAD
_y200609291127
_zpailin
082 0 4 _a332.6322
_bพ426ค
_eว.พ.
093 _adept57
100 0 _aพริ้มรวี สมงาม
_9124572
245 1 0 _aความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคเอเชีย =
_bThe relationship between Thai and the other stock indexes in Asia
_c/ พริ้มรวี สมงาม
260 _c2546
300 _aก-ญ, 54 หน้า
303 _a1
518 _aY49 M09 D57
610 2 4 _aมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
_xการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
_99274
650 4 _aตลาดหลักทรัพย์
_zเอเชีย
_9123858
650 4 _aหุ้นและการเล่นหุ้น
_xราคา.
_953822
610 2 4 _aตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
_9201366
710 2 _aมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
_bบัณฑิตวิทยาลัย.
_9187362
850 _aมพย
942 _c3
950 _a1050012638
999 _c90110
_d90110