000 01511nam a2200277 a 4500
001 vtls000102634
003 MTX
008 060929s2547 th m 000 0 tha d
039 9 _a201610051751
_bVLOAD
_c201308221344
_dVLOAD
_c201202021858
_dVLOAD
_c201005011648
_dVLOAD
_y200609291333
_zpailin
082 0 4 _a658.8342
_bน173พ
_eว.พ.
093 _adept52
100 0 _aนพมาศ แก้วยานะ
_9124587
245 1 0 _aพฤติกรรมการซื้อและความพอใจของผู้ซื้อเสื้อผ้าฝ้ายพื้นเมือง =
_bPurchasing behavior and satisfaction of buyers for local cottonwears
_c/ นพมาศ แก้วยานะ
260 _c2547
300 _aก-ฏ, 56 หน้า
303 _a1
518 _aY49 M09 D52
610 2 4 _aมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
_xการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
_99274
650 4 _aผ้าฝ้าย
_zเชียงใหม่.
_9124588
650 4 _aการซื้อสินค้า
_zเชียงใหม่.
_9193262
650 4 _aความพอใจของผู้บริโภค
_zเชียงใหม่
_xการศึกษาเฉพาะกรณี
_98988
710 2 _aมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
_bบัณฑิตวิทยาลัย.
_9187362
850 _aมพย
942 _c3
950 _a1050012597
999 _c90119
_d90119