000 01412nam a2200325 a 4500
001 vtls000103044
003 MTX
008 061113s2549 th 000 0 tha d
020 _a974953560X
039 9 _a201610051754
_bVLOAD
_c201308221346
_dVLOAD
_c201202021921
_dVLOAD
_c201005052026
_dVLOAD
_y200611131114
_zsirintra
082 0 4 _a658.15
_bล256บ
093 _adept56
100 1 _aลัฟลิ่น, เจมส์ โอ.
_9125172
245 1 0 _aบริหารทุน บริหารคน แบบวอเรน บัฟเฟท =
_bWarren buffett
_c/ เขียนโดย เจมส์ โอ. ลัฟลิ่น ; ผู้แปล, สมพงษ์ สุวรรณจิตกุล
260 _aกรุงเทพฯ :
_bผู้จัดการ,
_c2549
303 _a3
518 _aY50 M01 D56
600 1 4 _aบัฟเฟตต์, วอร์เรน.
_962754
610 2 4 _aบริษัทเบิร์กไซน์ แฮทาเวย์
_9125173
650 4 _aองค์กรธุรกิจ
_xการเงิน
_9186850
650 4 _99502
_aความสำเร็จทางธุรกิจ
700 0 _aสมพงษ์ สุวรรณจิตกุล.
_9100453
850 _aมพย
942 _c1
942 _c1
942 _c1
950 _a1000146994
950 _a1000147441
950 _a1000147442
999 _c90498
_d90498