000 01299nam a2200301 a 4500
001 vtls000106398
003 MTX
008 070606s2549 th a 000 0 tha d
020 _a9749480376
039 9 _a201803261451
_bnapat
_c201610051810
_dVLOAD
_c201502161502
_dsirintra
_c201308261522
_dVLOAD
_y200706061418
_zchanita
082 0 4 _a246.709593
_bย485ศ
093 _adept92
100 1 _936952
_aยูแบงค์, อรัญ
245 1 0 _aศิลปวัฒนธรรมเพื่อชีวิตใหม่ :
_bประสบการณ์ของ ซีซีไอ
_c/ อรัญ ยูแยงค์, เขียน ; บุญมี ทรัพย์จอเพชร, แปล.
260 _aเชียงใหม่ :
_bทีซีเอฟ,
_c2549.
300 _a224 หน้า :
_bภาพประกอบ.
303 _a3
650 4 _aลิเก
_xแง่ศาสนา
_xคริสต์ศาสนา
_9128354
650 4 _aศิลปกรรมไทยกับคริสต์ศาสนา
_9128355
700 0 _aบุญมี ทรัพย์จอเพชร
_996618
850 _aมพย-DW
942 _c1
942 _c1
942 _c1
950 _a1950001541
950 _a1950001542
950 _a1950001543
999 _c93676
_d93676